Statement Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Eendragt ChangeManagement respecteert uw privacy. Om informatie of diensten van Eendragt ChangeManagement te betrekken of informatie of diensten aan Eendragt ChangeManagement te verlenen, kan het noodzakelijk zijn dat er (persoons)gegevens worden verzameld en verwerkt. Iedere verwerking van (persoons)gegevens door Eendragt ChangeManagement is gericht op een optimale dienstverlening en de continuïteit van de onderneming.
 
In deze privacy statement, die aangepast is aan de nieuwe Europese privacywet (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is, wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld, voor welke doeleinden, hoe de gegevens verkregen worden, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.
 
 

Doelgroepen
Eendragt ChangeManagement definieert haar primaire doelgroepen als volgt:
primaire doelgroepen zijn opdrachtgevers/klanten, relaties, leveranciers, geïnteresseerden in onze diensten en bezoekers van onze website.

Doeleinden verwerking van (persoons)gegevens
Eendragt ChangeManagement verzamelt, verwerkt en bewaart alleen (persoons)gegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, ter zake dienend zijn. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van een efficiënte en effectieve communicatie, commerciële dienstverlening, reclame en promotie, charitatieve acties en informatieverstrekking, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten: 

  • Communicatie en correspondentie met al onze primaire doelgroepen;

  • Het verstrekken van informatie over onze diensten en onderneming aan onze  primaire doelgroepen;
  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) opdrachtgevers/klanten of leveranciers en het aangaan van overeenkomsten;
  • Het uitvoeren van overeenkomsten met een opdrachtgever/klant of leverancier; 
  • Het analyseren van (persoons)gegevens ten behoeve van het vergroten van het adressenbestand; 
  • Het verbeteren van de dienstverlening en het beter inspelen op de situatie van de opdrachtgever/klant of de leverancier; 
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen en/of een relatie met een opdrachtgever/klant/geïnteresseerde of leverancier in stand te houden dan wel uit te breiden; 
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen over het registreren van aan ons verstrekte (persoons)gegevens. 

Herkomst gegevens 
(Persoons)gegevens die Eendragt ChangeManagement verwerkt en bewaart zijn afkomstig van opdrachtgevers/klanten/leveranciers, geïnteresseerden in onze diensten en organisatie,
de website, waaronder: webformulieren en Google analytics-methoden, waaronder cookies (zie hiervoor de afzonderlijke google privacy disclaimer van deze website), emailcorrespondentie, social media en andere contacten met onze primaire doelgroepen. Daarnaast zijn gegevens afkomstig van openbare gegevensbestanden en handels- en kredietinformatiebureaus. 

Verstrekking gegevens
Voor zover dit niet voortvloeit uit de privacywet  AVG of andere wetgeving, worden - zonder toestemming van opdrachtgevers/klanten, relaties, leveranciers, geïnteresseerden in onze diensten en bezoekers van onze website 
- geen (persoons)gegevens aan derden doorverkocht dan wel beschikbaar gesteld aan derden door Eendragt ChangeManagement. 

Bewaartermijn
Voor zover de privacywet AVG dit niet verbiedt, worden (contact)gegevens van de primaire doelgroepen bewaard voor de duur van 10 jaar. Na deze termijn worden de primaire doelgroepen gevraagd om hun gegevens opnieuw te mogen bewaren of te verwijderen. Bij de inwerkingtreding van de  Europese privacywet AVG worden de primaire doelgroepen die reeds in de bestanden van Eendragt ChangeManagement zijn opgenomen, (per e-mail) gevraagd om hun gegevens opnieuw te mogen bewaren of te verwijderen.

Wijze van bewaren gegevens
Eendragt Changemanagement bewaart (persoons)gegevens van haar primaire doelgroepen in beveiligde systemen
 met veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegeven. We maken onder meer gebruik van: elektronische databases, in de cloud-systemen, CMS-systemen. Deze beveiligde bewaarsystemen zijn alleen toegankelijk door daartoe gemachtigde interne individuen. Eendragt ChangeManagement


Rechten

De opdrachtgever/klant/ geïnteresseerden in onze diensten, websitebezoeker en/of de leverancier, heeft het recht om een overzicht te vragen van de verwerkte (persoons)gegevens, het doel van de verwerking, evenals de herkomst van de gegevens. Eendragt ChangeManagement zal - behoudens de uitzonderingsgevallen in de privacywet AVG -
opdrachtgevers/klanten, relaties, leveranciers, geïnteresseerden in onze diensten en bezoekers van onze website, indien gewenst, zo spoedig mogelijk informatie over de verwerking van (persoons)gegevens doen toekomen, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat het verzoek schriftelijk/per email is ontvangen.

Indien uit het verstrekte overzicht blijkt dat (persoons)gegevens feitelijk onjuist zijn, dan kan de opdrachtgever/klant, relatie, leveranciers, geïnteresseerde in onze diensten en bezoeker van onze website, schriftelijk/per e-mail om aanpassing, wijziging of verwijdering van de betreffende (persoons)gegevens verzoeken. Eendragt ChangeManagement zal in dat geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van genoemd verzoek schriftelijk/per email laten weten of, dan wel in hoeverre, aan het verzoek wordt voldaan. 

Kosten
Eendragt ChangeManagement kan voor één van de hierboven genoemde verzoeken een vergoeding vragen, dan wel een ander bij algemene maatregel van bestuur toegestaan bedrag verlangen. De vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Eendragt ChangeManagement zal de vergoeding (deels) restitueren indien het verzoek (ten dele) door haar wordt geweigerd, of
 op bevel van een rechter.

Indien Eendragt ChangeManagement (persoons)gegevens verwerkt in verband met charitatieve of commerciële doeleinden, kan een  primaire klant daartegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet treft Eendragt ChangeManagement maatregelen om deze vorm van verwerking van (persoons)gegevens zo spoedig mogelijk te beëindigen. 

Wijzigingen en updates
Eendragt ChangeManagement blijft zich inspannen om systemen en hulpmiddelen toe te passen om haar privacypraktijk te verbeteren. Dat kan ertoe leiden dat ons privacybeleid wordt aangepast. Eendragt ChangeManagement behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor ons privacybeleid.

Contact

Indien u met ons over dit privacy statement wilt communiceren, dan vindt u onderstaand onze contactgegevens.  
 

Eendragt ChangeManagement
Email: office@the-changemanager.com