Credentials

 

Voorbeelden van resultaten van onze diensten in de praktijk

Interim Bestuurder
Na een conflict tussen Raad van Toezicht en directeur, met daarna een gang naar de rechter, wordt als crisismanager het bestuur overgenomen bij een regionale zorg- en welzijnskoepelorganisatie. Snel na aantreden blijkt meer aan de hand; met de samenwerkende partners, het MT, afnemers en financiers. De organisatie moet dringend van omvallen worden gered. Om dit te voorkomen wordt samen met de RvT, gemeenten en verzekeraar een reddingsplan opgesteld. Na vijf maanden wordt een traject ingezet van fusie en afsplitsing: er wordt een fusie aangegaan met een regionale concurrent en daarbij zijn enkele organisatieonderdelen van beide organisaties ondergebracht in een rechtsvorm met een commercieel verdienmodel.

Begeleiden fusie, overname en samenwerking
Een kleine gemeente spreekt uit zelfstandig te willen blijven maar maximaal te willen inzetten op regionale samenwerking. Er wordt in kaart gebracht wat de grootste bedrijfsmatige risico’s bij zelfstandigheid zijn, waar samenwerkingsmogelijkheden liggen en waar mogelijkheden liggen voor kostenreductie en/of kwalitatieve meerwaarde. Tevens worden mogelijkheden voor publiek-private samenwerkingen in kaart gebracht. Dit resulteert in structurele meerjarige bezuinigingen en een bedrijfs- en beleidsvoering die direct en efficiënt aansluit bij het collegeprogramma van deze gemeente.

Cultuuranalyse
De directie van een middelgrote dienstverlener wilde haar klantenbinding versterken en het middle management hierin meenemen. Om het besef van de noodzaak van het versterken van de relaties met klanten te vergroten werd aan Eendragt Changemanagement gevraagd een cultuuranalyse uit te voeren van de managementtop van de organisatie.Stratigic HR:

 

HR Communications
during closure of operations

 

Voor één van 's werelds grootste mining compagnies, gevestigd in de USA, als Corporate Consultant, de HR Communicatie intern en extern verzorgd gedurende het onderhandelingsproces met de plaatselijke overheid (waar de mining activiteiten plaatsvonden). In eerste instantie met betrekking tot het verminderen van de operatie en daarna het sluiten van de mining operatie. 

Tevens was Eendragt ChangeManagement betrokken bij het formuleren van voorstellen voor de afvloeiingsregelingen voor het personeel. Daarnaast werden alle outplacement activiteiten en programma's voor het af te vloeien personeel ontwikkeld, gecoördineerd en in gang gezet.

In deze hoedanigheid werd deel uitgemaakt van het Management Team en werd tevens het interim management van drie afdelingen verzorgd gedurende bijna zeven maanden;  van de PR & Communications Departement, de Community Relations Department en de Training Department.


HR policy development/HR process development
Bij de bedrijfsopvolging van vader op zoons werd het strategisch personeelsbeleid van een internationale handelsonderneming in staal en aanverwante installaties en machines, volledig onder de loep genomen en geherstructureerd. De focus kwam te liggen op het verhogen van management- en personeelskwaliteit: het beter benutten en inzetten van persoonlijke kwaliteiten en strategische personeelsplanning. Na een aantal sessies met het nieuwe directieteam werd geadviseerd over het ontwikkelen van een langjarige Human Resources visie. Vervolgens werd een strategisch HR-plan ontwikkeld.

Na het succesvol doorvoeren van de eerste veranderingen werd aan Eendragt ChangeManagement de implementatie van het nieuwe strategische beleidsplan gegund middels een viertal deeltrajecten. Het eerste implementatietraject was de introductie van een Performance Based Management Cycle: gebaseerd op performance coaching en management development voor directie, MT-leden en het middle management.
Het volgende traject was gericht op het verbeteren van personeelsprestaties via het invoeren van prestatiemanagement en competentiemanagement voor het overige personeel. Bij het derde traject werd een nieuw HR-team samengesteld en werden de HR-Officers en enkele managers getraind in het werken met POP’s. 
Als laatste traject bood Eendragt ChangeManagement ondersteuning bij het optimaliseren van enkele HR-processen van de onderneming op de volgende terreinen: functies herschrijven, functiewaardering & belonen, audits uitvoeren.

Begeleiden Vastgoed verandertrajecten
Herbestemming industrieel en maatschappelijk vastgoed.


Voor vier verschillende stadsdeelbesturen van Noord-Hollandse gemeente werden een voormalige verbandfabriek en drie oud schoolgebouwen herbestemd tot bedrijfsverzamelgebouwen met deels een maatschappelijke functie en deels commerciële verhuur. Met de eigenaren en stakeholders werd het vastgoed herontwikkeld via een programma van eisen. Daarnaast werden de ondernemers (starters en bestaande) en de maatschappelijke organisaties geselecteerd en gescreend voor een huurcontract. Een deel van de ondernemers kreeg een business training of after-start-coaching aangeboden.

 

Voor het stadsdeelbestuur van een Noord-Hollandse deelgemeente werd een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor (her)bestemming of beheerconcepten van een multifunctioneel centrum. De Interim-directeur die via Eendragt ChangeManagement werd aangesteld, maakte in de volgende fase nieuwe afspraken met financiers/stakeholders en huurders, over nieuwe verdienmodellen, zoals: beheer, sociaal-maatschappelijke, educatie- en culturele functies, huur en verhuur, festiviteiten en horeca.

 

Ontwikkeling bestuur en toezichthouders
De Raad van Beheer en de directeur van een maatschappelijke organisatie constateren dat zij onvoldoende in staat zijn om de organisatie effectief te besturen. Het niveau van de bestuurders is nog erg gericht op uitvoering, er ontbreekt een lange termijn visie en de scheiding van bevoegdheden en taken tussen toezicht houden en leidinggeven, is onduidelijk. Na een onderzoek naar de wenselijkheid van een nieuw bestuursmodel besluit het bestuur het traject in te zetten naar het Raad van Toezicht- bestuurders-model. Tegelijkertijd worden de uitgangspunten van Good Governance ingevoerd. Voor de Raad van Toezicht worden competentieprofielen ontwikkeld. Ook het directiestatuut wordt aangepast. Een versneld rooster van aftreden waarborgt dat na maximaal 2 jaar het voltallige bestuur is ingepast conform de nieuwe uitgangspunten.

 

Management Development/Executive Coaching
Een directeur van een welzijnsorganisatie heeft de koers ingeslagen naar meer maatschappelijk ondernemerschap. Hij wordt geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen: het optreden als veranderingsmanager binnen de eigen organisatie, de toenemende bezuinigingsdruk vanuit de gemeente, de wens tot meer samenwerking en/of fusie en het effectief omgaan met al deze ontwikkelingen en onzekerheden. Eendragt Changemanagement fungeert als klankbord op de momenten dat de directeur daar behoefte aan heeft. De counseling betreft zowel inhoudelijke advisering als het meer bewust maken van de eigen opstelling. Deze combinatie biedt de directeur voldoende rust en richting in het omgaan met al deze ontwikkelingen.

Onderwijsvernieuwing
Het schoolbestuur en het management van een scholengroepen in het Zuiden van Nederland met een islamitische signatuur werd bij hun streven naar meer aandacht voor de creatieve ontwikkeling van leerlingen en het vergroten van de ouderbetrokkenheid, geadiviseerd en op het pad gezet van geschikte onderwijs methoden zoals Manzanzo (die gebaseerd is op vijf essentiele vaardigheden, die samen de 21st century skills worden genoemd en die onderscheid maken tussen cognitieve vaardigheden (kennis die leeringen nodig hebben) en conatieve vaardigheden (goed kunnen omgaan met anderen).

 

Ook is geadviseerd over een motivatieprogramma voor kinderen in het basisonderwijs, zoals die van de Weekendschool, welke wordt uitgevoerd in kansarmen wijken in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

 

Teambuilding en teamontwikkeling
De afdeling Publiekszaken van een overheidsinstantie wilde de onderlinge samenwerking, openheid en communicatie verbeteren. Een grote welzijnsstichting daarentegen wilde extra aandacht geven aan klant- en marktgericht werken op MT-niveau. Het MT is door Eendragt ChangeManagement gezamenlijk aan een teamassessment onderworpen. De verschillende teamrollen werden hierdoor voor iedereen duidelijk. De kwaliteiten van de teamleden bleken goed op elkaar aan te sluiten en elkaar aan te vullen. Hiaten in de teamkwaliteiten kwamen eveneens duidelijk naar voren. In de ondersteuning van het MT werden praktische oplossingen gevonden voor de hiaten.

 

Personal Development
De teamleider van een hulpverleningsorganisatie ervaart het functioneel leidinggeven als lastig. Delegeren gaat haar moeilijk af; het liefst doet zij alles zelf. Zij voelt zich erg verantwoordelijk en stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen, waardoor zij haar functie als zwaar ervaart en vaak teleurgesteld raakt. In het coachingstraject bij Eendragt ChangeManagement leert zij wat de oorsprong en oorzaak zijn van haar hoge eisen en onzekerheid. Dit inzicht biedt haar zowel berusting als een basis om zich verder te ontwikkelen. Zij leert zichzelf en daarmee anderen meer te waarderen en ruimte te geven en stelt duidelijkere grenzen, zowel voor zichzelf als voor anderen. Het zelfbeeld en het plezier in het werk nemen toe. 

Zie ook voor ervarigen van klanten, opdrachtgevers en samenwerkende partners de aanbevelingen op dit Linkedin profiel (optie volledig profiel).